שינוי בחוק עידוד השקעות הון לעניין מפעל טכנולוגי מועדף– עיקרים

סימון זקס, קבוצת גוברמן 2,070
שינוי בחוק עידוד השקעות הון לעניין מפעל טכנולוגי מועדף– עיקרים

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, בוצע בינוי 2017 תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959

מטרת התיקון:

 • לעודד חברות בעלות טכנולוגיה עילית להתבסס ולהרחיב את פעילותן בישראל.
 • לקבוע תמריץ לעידוד פעילות חדשה בישראל ולהעלות את רמת הפריון והחדשנות.

הטבות המס אשר נקבעו במסגרת התיקון:

הכנסות רגילות

 • על הכנסה טכנולוגית מועדפת של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף, יוטל מס חברות בשיעור 12% ובאזור פיתוח א' - 7.5%.
 • על הכנסה טכנולוגית מועדפת חייבת של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד, יוטל מס חברות בשיעור של 6%. 

רווח הון ממכירת נכס לא מוחשי מוטב

 • שיעור המס על רווח הון של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף במכירה כאמור לחברה קשורה תושבת חוץ יהא 12%, ובלבד שהנכס נרכש מחברה תושבת חוץ במחיר של 200 מיליון ש"ח לפחות.
 • שיעור המס על רווח הון של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד במכירה כאמור לחברה קשורה תושבת חוץ יהא 6%, ובלבד שהמפעל הינו הבעלים הראשון של הנכס או המפעל רכש את הנכס מחברה תושבת חוץ. 

חלוקת דיבידנד

 • על רווחים הזכאים להטבות המס אשר מחולקים כדיבידנד יחול מס בשיעור 20%.
 • על רווחים כאמור אשר מחולקים כדיבידנד לחבר בני אדם אשר הינו תושב חוץ יחול מס בשיעור של 4%, (בהנתן תנאים מסויימים).

מיהם המפעלים הזכאים?

הנושא מורכב, עם זאת התנאים הם כאלו שהם מאפשרים גם לחברות הזנק לא גדולות את האפשרות להחשב חברות מפעל טכנולוגי מועדף. חלק מהתנאים לעיל מצטברים וחלקם עומדים בפני עצמם לצרכי הגדרת מפעל מועדף. התיאור שלנו הוא בקווים כללים בלבד ובכל מקרה נדרש ייעוץ פרטני של מומחים לתחום.

הוצאות מחקר ופיתוח

 • ההוצאות המסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים של המפעל, בשלוש השנים אשר קדמו לשנת המס, היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע לשנה מסך הכנסות החברה, או עלו על 75 מליון ש"ח בשנה.

 

בחברה בעלת המפעל התקיים אחד או יותר מן התנאים להלן:

 • 20% או יותר מעובדי החברה הינם עובדי מו"פ או שהחברה מעסיקה לפחות 200 עובדי מו"פ.
 • קרן הון סיכום השקיעה בחברה 8 מליון ש"ח לפחות, והחברה לא שינתה את תחום עיסוקה לאחר מועד השקעה זאת.
 • מחזור הכנסות החברה בשנת המס ובשלוש שנות המס שקדמו לה היה 10 מליון ש"ח או יותר, וכן הכנסותיה בשלוש השנים הקודמות לשנת המס עלו ב- 25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס אשר קדמה להן.
 • החברה העסיקה בשנת המס ובשלוש שנות המס אשר קדמו לה 50 עובדים לפחות, וכן מספר העובדים בשלוש השנים הקודמות לשנת המס גדל ב- 25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן. 

קבלת אישור מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

 • אישור על עמידה בתנאים אשר קבע המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה בהתייעצות עם מנכ"ל משרד האוצר ובאישור שר האוצר, המעידים על היותו מפעל מקדם חדשנות, בשים לב, בין השאר, למפעלי תעשייה אשר מוצריהם מיוצרים בטכנולוגיות מתקדמות תוך שימוש בנכס לא מוחשי מוטב כהגדרתו בחוק. 

הכנסות מתחת ל- 10 מיליארד ש"ח

 • סך ההכנסות בשנת המס של הקבוצה אשר עמה נמנית החברה בעלת המפעל היה נמוך מ- 10 מיליארד שקלים חדשים.