שינוי בחוק מע"מ בקרב נותני שירותים:

1,487

תשלום מע"מ יתבצע רק בעת קבלת התמורה.

ב– 15 ליוני 2011 פורסם תיקון 41 הקובע כי רטרואקטיבית מה– 1 בינואר יכול חיוב במע"מ בגין מתן שירותים עם קבלת התמורה בפועל, דהיינו מעבר לדיווח על בסיס מזומן.

השינוי מיטיב עם נותני השירותים שנאלצו עד היום להנפיק חשבונית ולשלם את המע“מ בגינה עוד לפני שקיבלו את התשלום מהלקוח ומאפשר להם לנהל תזרים מזומנים שפוי יותר.

 ביום 15 ביוני 2011 פורסם תיקון 41 לחוק מע"מ הקובע, בין היתר, כי רטרואקטיבית החל מ 1 בינואר 2011 יחול חיוב במע"מ של חלק גדול מנותני השירותים עם קבלת התמורה בפועל, דהיינו מעבר לדיווח על בסיס מזומן.

תיקון זה בא ומחליף את סעיף 24 לחוק מע"מ שקבע עד למועד התיקון ,כי במקרה של מתן שירותים ע"י עוסק מורשה יחול החיוב במס עם נתינתו של השירות , ואם ניתן השירות חלקים חלקים יחול החיוב עם סיומו של כל חלק, היינו חיוב על בסיס צבירה.

לתיקון זה השלכות חיוביות על תזרים המזומנים של עוסקים מורשים שמוגדרים כנותני שירותים, שכן הם לא ימשיכו ויאלצו להנפיק חשבונית מס ולשלם את מע"מ העסקאות עוד בטרם קיבלו את התשלום בפועל מהלקוח. כמו כן, באופן טבעי , יידחה מועד תשלום המקדמות למס הכנסה בשל הדחייה במועד הנפקת חשבונית המס.

השלכה חיובית נוספת של התיקון היא ביתור הטיפול בנושא "חובות אבודים"  לעניין מע"מ , שכן תשלום המס לא יבוצע ללא גבייה בפועל.

התיקון הנ"ל אינו חל על עוסקים שמחזור הכנסותיהם הינו מעל 15 מיליון ש"ח בשנה וחלה עליהם חובת פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות ניהול פנקסי חשבונות, עוסקים אלו ממשיכים לדווח עם נתינת השירות.

רשות המיסים טרם פרסמה הוראות ביצוע בנושא ועדיין קיימות אי בהירויות לגבי התיקון הנ"ל אך אין ספק שמדובר במגמת שינוי חיובי בקרב רשויות המס.