מיסוי הכנסות משכר דירה

926
מיסוי הכנסות משכר דירה

למידע נוסף אודות שירותי הקבוצה ליחידים, עצמאיים ובעלי שליטה

הכנסתך משכר דירה למגורים עולה על 4,910 ש"ח ?רצוי שתקרא מאמר זה!
תקרת הפטור הנמוכה יחסית (4,910 ש"ח) מכניסה אל תוך רשת המס אלפי משפחות אשר אנו בספק אם הן מודעות לחבות המס החלה עליהן וחובות הדיווח הנגזרות מכך.

ישנם שלושה מסלולי מיסוי העומדים בפני המשכיר:

מסלול 1: פטור ממס או פטור חלקי ממס

מסלול זה מעניק פטור על הכנסות מהשכרת דירת מגורים (אחת או יותר)  עד 4,910 ש"ח לחודש בשנת 2012, בכפוף לעמידה בתנאים (תקרת הפטור משתנה משנה לשנה).

יש לשים לב כי במסלול זה לא ניתן לנכות הוצאות מהכנסות שכר הדירה (לרבות פחת) וכי תקרת הפטור הינה ממחזור ההכנסות (ללא ניכוי הוצאות).

אם ההכנסות עולות על תקרת הפטור הנ"ל, ניתן ליהנות מתקרת פטור מתואמת.

תקרת הפטור המתואמת היא תקרת הפטור לאחר שהופחת ממנה ההפרש שבין סה"כ ההכנסות משכר הדירה לבין התקרה. כלומר, ככל שההכנסות גבוהות יותר, כך הפטור יקטן וכדאי לשקול חלופת מיסוי אחרת...

במקרה זה אף ניתן יהיה לנכות חלק מההוצאות ששימשו לייצור ההכנסה, וזאת באופן יחסי כנגד ההכנסה שחייבת במס.

 

תנאים לדרישת הפטור :

 • הדירה משמשת אך ורק למגורים (רצוי אף להכניס סעיף זה בחוזה השכירות).
 • הדירה אינה רשומה או חייבת ברישום בספרי המשכיר
 • השוכר אישר בחתימת ידו כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד.
 • הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד או לגוף שנקבע למטרה אשר נקבעה בהודעה.
 • במקרה בו ההכנסות עולות על תקרת הפטור ומחושבת תקרת פטור חדשה מתואמת, חלק דמי השכירות הפטור לא יכול להיות גבוה יותר מכפל התקרה כאמור.

 

נקודות שכדאי לדעת!

 • תקרת הפטור מחושבת באופן חודשי, בכפוף למס' החודשים בהם הדירה הושכרה באותה שנה.
 • תקרת הפטור היא בעבור כל הדירות המושכרות למגורים באותה שנה.
 • ההכנסה במסלול זה תחויב לפי שיעור המס השולי של המשכיר, בהתחשב בכלל הכנסותיו, אולם לא פחות משיעור מס של 30%. במקרה בו המשכיר הגיע לגיל 60, מגבלת המינימום של 30% מוסרת.
 • הכנסות הפטורות ממס עד לגובה התקרה פטורות גם מתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות. אולם כאשר ההכנסות עוברות את תקרת הפטור, החלק שחייב במס יהיה חייב גם בתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות וזאת לפי המעמד של כל מבוטח.

 

מסלול 2 - מס מופחת בשיעור של 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל

על פי מסלול זה ניתן לשלם מס סופי בשיעור 10% מסך ההכנסות משכ"ד למגורים החל מהשקל הראשון וללא הגבלת תקרה. הכנסות שכ"ד במסלול זה אף פטורות מתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות.

אולם יש לשים לב כי גם במסלול זה לא ניתן לנכות הוצאות.

תנאים למסלול זה:

 • הדירה משמשת למגורים ואינה מהווה הכנסה מעסק.
 • קיימת חובת דיווח ותשלום המס בשוברים מיוחדים בלבד המתקבלים ממס הכנסה.
 • תשלום המס חייב להתבצע בתוך 30 יום מתום שנת המס – כלומר, משכיר המעוניין לבחור במסגרת מסלול זה בשנת המס 2012, נדרש לבצע את תשלום המס עד ליום 30.1.2013.

לחילופין, ניתן לשלם מקדמות שוטפות במהלך השנה באמצעות פנקס מקדמות שאותו יש לבקש ממס הכנסה בתחילת השנה.

שימו לב כי משכירים רבים עלולים למצוא עצמם מחויבים במס מלא, בשיעור מס מקסימאלי, על הכנסתם מההשכרה למגורים, וחייבים בדמי ביטוח לאומי על הכנסה זו רק מפני שלא עמדו בחובת התשלום תוך 30 יום מתום שנת המס.

 

מסלול 3 - מס שולי על ההכנסות משכירות

על פי מסלול זה ניתן לבחור לשלם מס על הכנסות שכר דירה בישראל לפי שיעור המס השולי של הנישום. בבחירה במסלול זה נותרת חבות תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות על ההכנסה.

בניגוד ל- 2 המסלולים הקודמים, במקרה זה ניתן להכיר בכל ההוצאות הקשורות בייצור הכנסות שכר הדירה, כגון: פחת, אחזקה שוטפות, דמי ניהול, ועד בית, שכר טרחה לעו"ד ומתווכים וכו'.

בחירה במסלול זה כדאית במיוחד למי שכלל הכנסותיו נמוכות מאוד ומשום כך שיעור המס השולי שלו נמוך, או לחלופין שההוצאות שניתן לתבוע בגין השכירות גבוהות באופן מהותי בהשוואה להכנסות.

 

הבחירה בין המסלולים השונים נתונה בידי המשכיר וניתנת לשינוי בכל שנה מחדש.

לצורך בחירת המסלול המתאים לך, אנו ממליצים בכל מקרה להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.