CFO on Board

CFO on Board

ישיבה בבורד וייעוץ שוטף

ישיבה בבורד וייעוץ שוטף

הכנת תוכנית פיננסית וניהול תקציב

הכנת תוכנית פיננסית וניהול תקציב

ייעוץ כח אדם, שכר ומבנה חוזי העבודה

ייעוץ כח אדם, שכר ומבנה חוזי העבודה

הובלת היערכות לתהליך גיוס הון

הובלת היערכות לתהליך גיוס הון

ניהול Cap Table

ניהול Cap Table

ייסוד חברות בנות

ייסוד חברות בנות

תמחור והסכמים עם לקוחות/ספקים

תמחור והסכמים עם לקוחות/ספקים

הקמת מערכת בילינג וגבייה

הקמת מערכת בילינג וגבייה

ניהול חשבונות בנק, תזרים והגנת מטבע

ניהול חשבונות בנק, תזרים והגנת מטבע